ਹਫਤੇ ਦੇ ਦਿਨ
Days of the week
Page Image
Punjabi
ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਸੇਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ?
English
This is a book about eating healthy all week long and then on Sunday ?
By: tara
next