Page Image
Vietnamese
Sau một quãng thời gian sống với nhau, vì một bên là rồng, một bên là tiên, hai người không thể sống với nhau. Lạc Long Quân quyết định đem 50 con xuống biển, nửa còn lại theo Âu Cơ lên núi. Có hoạn nạn sẽ giúp nhau.
English
After some time together, due to habits and customs difference, they decided to live apart. Half of the children will follow Lac Long Quan to an underwater palace, while the other half stay with Au Co on land. They would help each other when in need.
previous

Lạc Long Quân và Âu Cơ / The Dragon and the Fairy
- page 3 -
next