Page Image
Vietnamese
Ngày xửa ngày xưa, ở vùng đất Lạc Việt có một vị thần tên Lạc Long Quân. Ông là con của thần núi và rồng nước, nên Lạc Long Quân có thân là rồng, thông thạo 72 phép thần thông, sức mạnh vô địch.
English
Long ago, in the land of Lac Viet lived a god named Lac Long Quan. He was the son of the mountain god and a water dragon, therefore he has a dragon body, who also possessed magical power and incredible strength.
previous

Lạc Long Quân và Âu Cơ / The Dragon and the Fairy
- page 1 -
next