کلیله و دمنه
kelileh and demneh
Page Image
Persian
کتابی است سراسر پند و نکوهش که با زبانی سنگین از سانسکریت به فارسی ترجمه شده و در اوایل قرن 5 ثبت گشته است
English
a historical advice based pamphelet which was translated from Sanskrit to old farsi language during the fifth decades
By: mokarramebayat
next