Page Image
English
One day there were twins that always keep on fighting. Their names are Laman and Lemuel.
Tagalog
Isang araw may dalawang mag kapatid na laging nag aaway. Ang mga pangalan nila ay Laman at Lemuel.
previous

The twin brother / ang dalawang mag kapatid
- page 1 -
next