Những giấc mơ
Dreams
Page Image
Vietnamese
Đó không phải là một cuốn sách, đó chỉ là một câu chuyện ngắn mà tôi đã vẽ với cảm hứng từ giấc mơ của tôi. Hy vọng các bạn thích nó.
English
That is not a book, that is just a short story that I drew with my inspiration from my dream. Hope you guys enjoy it.
By: zinzin
comment flag
next